Andrei The Mastermind – Byelorussian Folk Tales

Andrei The Mastermind: Byelorussian Folk Tales

Tác giả: N. Poplavskaya

NXB: Minsk Yunatstva Publishers 1986

Tình trạng: Sách đẹp bìa cứng, in hình màu, chữ to rỏ nét, 160 trang khổ 17X20