Chiếc Roi Ngựa – NXB: Đời Mới, năm 1968

Chiếc Roi Ngựa
Tác giả: C. Virgil Gheorghiu
Biên dịch: Đường Bá Bổn
NXB: Đời Mới, năm 1968
* Tình trạng sách như hình