Đứa Con Của Bố Già xuất bản năm 1974

Đứa Con Của Bố Già (The Fortunate Pilgrim)
Tác giả: Mario Puzo
Biên dịch: Xuân Huyền
Hương Xa xuất bản lần đầu năm 1974
Giá: 700k