Góp Nhặt Cát Đá – Lá Bối xuất bản năm 1971

Góp Nhặt Cát Đá
Tác giả: Thiền Sư Muju
Biên dịch: Đỗ Đình Đồng
Lá Bối xuất bản năm 1971