Mưu Sinh – NXB: Trí Đăng, năm 1973

Mưu Sinh (En Gagnant Mon Pain)
Tác giả: Maxime Gorki
Biên dịch: Trương Đình Cử
NXB: Trí Đăng, năm 1973