Sài Gòn Tạp Pín Lù

200,000VND

Tác giả: Vương Hồng Sển
Nơi xuất bản: NXB Văn Hóa
Năm xuất bản: 1997