Thú Chơi Cổ Ngoạn – Hiếu Cổ Đặc San tập 3

Tác giả: Vương Hồng Sển
Hình thức bìa: Bản in đầu
Ngày xuất bản: năm 1971