Trà Đạo – Lá Bối xuất bản năm 1967

Trà Đạo Tiểu Luận
Tác giả: Okakura Kakuzo
Biên dịch: Bảo Sơn
Lá Bối xuất bản năm 1967

Trà Đạo là nghệ thuật che giấu cái đẹp mà người ta có thể khám phá ra được và gợi ra những điều mà tự mình không dám tiết lộ. Nó là cái pháp ảo diệu cao quý tự cười mình, tuy bình tĩnh nhưng rất đáo để và cũng vì thế mà nó chính là “u mặc” cái cười của triết học…