Máy phát sóng diệu kỳ (Bộ 2 Tập)

170,000VND

Tác giả: I-Đôn-Gu-Sin
NXB: Thanh Niên 1977
Tình trạng: Sách tốt, tập 2 gáy bồi, 766 trang.