Thuyền trưởng đơn vị – NXB Cầu Vồng

400,000VND

Họa sĩ Lê-vi-xtôn V. I.
Nhà xuất bản Cầu vồng
Mát-xcơ-va – 1984