Đồng chí Hồ Chí Minh – NXB Cầu Vồng

150,000VND

Tác giả: E.Cô-bê-lép; Ng. dịch: Nguyễn Minh Châu, Mai Lý Quảng

Nxb: Thanh niên; năm 1985; 386 trang